Beperking, Handicap

Beperking: verzamelnaam voor een groot aantal verschillende functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen. Mensen kunnen een beperking hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke stoornis, medische omstandigheden of een psychische aandoening. Deze stoornissen, omstandigheden of aandoeningen kunnen blijvend of tijdelijk zijn.

Heb je een fysieke beperking, dan ben je misschien een rolstoelgebruiker (soms noemen ze zich rolstoeler); een sensoriële (auditieve of visuele) beperking gaat over doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden; een mentale beperking betekent een verstandelijke of mentale dysfunctie.

Handicap: het ervaren van een drempel, ongelijke kansen of discriminatie in de maatschappij als gevolg van een functiebeperking. De term verwijst naar het contact tussen de persoon met een functiebeperking en zijn omgeving. Met de term wordt beoogd de nadruk te leggen op de tekortkomingen van de omgeving en van vele georganiseerde activiteiten in de samenleving, zoals informatievoorziening, communicatie en onderwijs, die personen met een functiebeperking beletten daaraan gelijkwaardig deel te nemen.

Je kunt mensen niet reduceren tot hun handicap, mensen hébben een handicap en zijn die niet. We spreken daarom van mensen, personen, atleten ‘met een handicap’, maar je kan bij de VRT in een tekst wel afwisselen met ‘een gehandicapte’ als je het de eerste keer volledig hebt vermeld, omdat het korter is, bijvoorbeeld in samenstellingen als ‘gehandicaptenzorg’.

Arbeidshandicap: beperking van de mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, zodat het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt. Belangrijk in deze definitie zijn de aspecten ‘langdurig’ en ‘in belangrijke mate’.

prullenbak-sticker
Andersvalide, mindervalide: verouderde termen die een achterhaalde visie weerspiegelen. Absoluut te vermijden.
beperking