Totale communicatie, VGT, NmG

Totale communicatie: een begrip dat oorspronkelijk uit de dovenwereld komt. Alle middelen die kunnen bijdragen aan de communicatie tussen een horende en een dove persoon worden aangewend. Naast spreken, schrijven en tekenen kunnen ook Nederlands met gebaren, gebarentaal, expressie en mimiek worden gebruikt.

Bij uitbreiding: het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen als foto’s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal bij mensen met een verstandelijke beperking, met spraak-taalmoeilijkheden, bij mensen met afasie of dementie en dergelijke.

VGT: Vlaamse Gebarentaal, gebruikt door de gemeenschap van doven, die met de horenden communiceren via een tolk Vlaamse Gebarentaal. VGT is een natuurlijke taal die evolueert en dialecten kent. De taal heeft een groeiende gebarenschat en een eigen grammatica. Ze is in Vlaanderen in 2006 officieel erkend door de overheid.

Nederlands met gebaren (NmG): gesproken Nederlands waarbij de belangrijkste woorden ondersteund worden met gebaren, vaak in combinatie met liplezen of spraakafzien. NmG wordt meestal gebruikt door (horende) ouders die geen of (te) weinig VGT kennen om te communiceren met hun (geïmplanteerde) dove of slechthorende kinderen. Het volgt grotendeels de grammatica van de Nederlandse taal, in tegenstelling tot VGT, die een geheel eigen grammatica heeft.

vgt