Allochtoon (alternatieven)

Allochtoon: term voor een niet-oorspronkelijke bewoner die je het best vooral in een wetenschappelijke context gebruikt. In een maatschappelijke context, bijvoorbeeld om buitenlandse werknemers of stadsgenoten aan te duiden, wordt het dikwijls als stigmatiserend ervaren. Gevoelige term, beter preciseren.
‘Mensen met een migratieachtergrond’ is een beter alternatief.

Migratieachtergrond: ‘mensen met een migratieachtergrond’ heeft tegenwoordig de voorkeur om mensen van vreemde origine (met vreemde roots) aan te duiden.
Het is een goed alternatief voor ‘allochtoon’, dat nu als stigmatiserend of negatief wordt ervaren.

Buitenlandse herkomst (voor de Vlaamse Overheid): een persoon van buitenlandse afkomst is iemand die hier legaal en langdurig verblijft en die bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat.
Dus 4 criteria: huidige en geboortenationaliteit van de persoon en geboortenationaliteit van de vader en de moeder. Is 1 van die 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan betreft het een persoon van buitenlandse herkomst. Dus ook Nederlanders en Italianen zijn personen van buitenlandse afkomst.

Vreemdeling: juridische term om een persoon aan te duiden die niet de Belgische nationaliteit heeft; in de omgangstaal term met negatieve connotatie.

Buitenlander: iemand die zich (op latere leeftijd) in België is komen vestigen en die de eigen nationaliteit wenst te behouden, bv. een Nederlander.

Nieuwe Vlamingen (term uit de beheersovereenkomst). Voor de VRT: mensen afkomstig uit niet-EU-15-landen (= EU voor 2004: B, Ned, Lux, Fr, Du, It, Den, VK, Ier, Gr, Port, Sp, Oost, Fin, Zwe), uit niet-westerse landen én die voeling hebben met die andere origine. Iemand van wie de ouders of grootouders van niet-westerse origine zijn. Polen en Albanezen beschouwen we ook als nieuwe Vlamingen. Als deze term gebruikt wordt, spreekt men ook gauw van ‘oude’ Belgen en Vlamingen en dan wordt ofwel naar van oorsprong Belgen en Vlamingen verwezen (cfr. nieuwkomers en oudkomers) óf naar ouderen. Daarom is het niet echt aangewezen om die term te gebruiken. Ook omdat die de ander een bepaalde identiteit oplegt.