Migrant

Migrant: iemand die naar een ander land gemigreerd is zonder dat hij of zij onmiddellijk bedreigd of vervolgd wordt. De reden is vaak studie, familiehereniging of werk, bijvoorbeeld. Een migrant kan dus ook altijd veilig terugkeren naar eigen land. Bv. een Franse fiscale migrant in Brussel of bv. een Algerijn die in Europa een beter leven zoekt.

Vluchteling: iemand die op de vlucht is voor een gewapend conflict of vervolging omwille van godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, geaardheid of het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep; en die in het herkomstland geen bescherming krijgt. Wanneer de persoon de grens van het eigen land overschrijdt, wordt hij of zij een vluchteling die internationale bescherming geniet omdat terugkeer te gevaarlijk is. De rechten van vluchtelingen worden geregeld door internationale afspraken, zoals het recht om een asielprocedure te starten. Vallen ook onder de definitie: mensen zonder nationaliteit (statelozen) die vanwege die vrees niet kunnen terugkeren naar het land waar ze eerder verbleven.

Ook in samenstellingen zoals klimaatvluchteling, bootvluchteling. Daarbij gaat het soms om een mix van migranten en vluchtelingen, maar die lijn is niet altijd duidelijk te trekken.

Oorlogsvluchteling: valt niet zonder meer onder de definitie van ‘vervolging’ van het verdrag. Toch komt deze persoon vaak in aanmerking voor opvang als vluchteling. Dat is in de geest van het Vluchtelingenverdrag, dat immers werd aangenomen toen miljoenen mensen als gevolg van de oorlog op drift waren geraakt. De UNHCR zegt: de essentie van vluchtelingschap is dat mensen in hun eigen land geen bescherming vinden. In oorlogslanden zoals Irak en Afghanistan lopen vervolging en oorlogsgeweld vaak door elkaar: veel mensen worden aangevallen omdat ze tot een bepaalde etnische of politieke groep behoren. Zij kunnen de subsidiaire beschermingsstatus krijgen. Dat statuut biedt minder rechten dan de status van erkend vluchteling.

Asielzoeker: vluchteling die een asielaanvraag heeft ingediend. Wie na twee beroepsmogelijkheden wordt afgewezen en het bevel krijgt om het grondgebied binnen de 10 dagen te verlaten, is een afgewezen asielzoeker. 

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling: niet-begeleide minderjarige asielzoeker of andere nieuwkomer. Een jongere die zonder ouders of andere voogd is gevlucht.

prullenbak-sticker  Illegaal: Het zelfstandig naamwoord ‘illegaal’ gebruiken we niet. Wel: mensen zonder papieren of (officieel) mensen zonder wettig verblijf. Iemand kan wel illegaal in het land verblijven, maar we reduceren hem niet tot ‘een illegaal’.

Mensen zonder papieren: mensen die zonder wettelijk verblijf in België wonen. Sommigen onder hen vroegen ooit asiel aan en werden afgewezen. Anderen deden dit niet en leven al sinds hun aankomst in België zonder wettelijk statuut.