mensen van kleur

‘Mensen van kleur’ is een term die je kan gebruiken om mensen bij wie huidskleur een bepalende factor is in hun ervaringen en identiteitsvorming. Een groep met een gelijkaardige sociale factor. Sommige identiteitskenmerken omschrijven we in het Nederlands vaker op deze manier. Denk bijvoorbeeld aan ‘mensen van adel’. De term voelt wat vreemd aan in … Lees verder mensen van kleur

Genderneutrale functietitels

De VRT streeft ernaar genderneutrale functieaanduidingen te gebruiken. Daarbij gelden de volgende aanbevelingen: Gebruik in personeelsadvertenties bij voorkeur genderneutrale woorden, die niet uitsluitend mannelijk of vrouwelijk zijn. Neutraal zijn: anchor / anker autoriteit chef collega crack deskundige dj hulp kenner kracht -kundige leidinggevende -mensen -personeel talent topfiguur topper verantwoordelijke werkkracht Dergelijke neutrale woorden kan je … Lees verder Genderneutrale functietitels

Diversiteit

De verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep.  De term verwijst naar een situatie waarin meerdere (idealiter alle) groepen binnen een bepaalde omgeving voorkomen. Het huidige gebruik van de term benadrukt vooral de acceptatie van en het respect voor culturele verschillen, en de … Lees verder Diversiteit

Discriminatie

Discriminatie:  een onderscheid maken in de behandeling van personen wegens een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie); of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat wegens bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indirecte discriminatie). Het is ook een precies omschreven … Lees verder Discriminatie

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Seksisme

Discriminatie op basis van geslacht, een geheel van overtuigingen over de geslachten en over de relatie tussen de geslachten. In die overtuiging bestaat er een objectieve hiërarchische verhouding tussen beide geslachten en die verhouding wordt ook wenselijk geacht. Ook: een handeling die is gebaseerd op een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de geslachten en die nadelige gevolgen … Lees verder Seksisme

Heteronormativiteit

De overtuiging dat heteroseksualiteit de ‘normale’ seksuele geaardheid is en dat het huwelijk en seksuele relaties het meest gepast zijn of uitsluitend horen plaats te vinden tussen mensen van een verschillend geslacht. Er bestaat een heel spectrum aan geaardheden en genders. Seksuele aantrekking en genderidentiteit zijn verschillende zaken. Meer informatie over deze spectrums op genderkoek.be … Lees verder Heteronormativiteit

Positieve actie

Maatregelen met het doel discriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te bannen, te voorkomen en weg te werken, of de nadelen die uit bestaande attitudes, gedragingen en structuren voortkomen, te ondervangen.

Rolpatronen

Rolpatronen: aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender). Kan ook toegepast worden voor ouderen. Roldoorkruisend, roldoorbrekend: tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Kan ook worden toegepast voor andere groepen, bv. ouderen.

Inclusie

Inclusie: iedereen - ouderen, personen met een handicap en dergelijke - als volwaardige burgers opnemen in een samenleving, met respect en waardering voor ieders behoeften en competenties, algemeen waar kan, aangepast waar nodig, door barrières weg te nemen of te verkleinen. Inclusief (zoals gebruikt in de beheersovereenkomst van de VRT): de verschillende sociaal-demografische groepen bereiken door … Lees verder Inclusie

Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden ('meervoudige discriminatie') en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar maakt. In het intersectioneel denken leren we kijken naar hoe al deze verschillende dimensies op elkaar inspelen. Kruispuntdenken stelt dat wij mensen geen maatschappelijk vrij-zwevende subjecten zijn, maar allen een maatschappelijke positie toegewezen krijgen aan de … Lees verder Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Superdiversiteit

Superdiversiteit: geeft weer wat de VRT bedoelt met diversiteit, kijken vanuit een multidimensionaal perspectief, d.w.z. niet enkel rekening houden met één aspect, de oorsprong en de versnippering en het grote aantal van oorspronglanden, maar ook met de reden waarom mensen naar ons land komen. Daarin spelen meer dimensies een rol: geslacht, geaardheid, taal, cultuur, religie, … Lees verder Superdiversiteit

Mainstreaming

Mainstreaming: bij de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van beleid (op gelijk welk vlak) systematisch aandacht besteden aan het effect van dat beleid op gelijke kansen (bv. inkomen, afkomst, gender, leeftijd).

Representatie

Representatie: heeft een dubbele betekenis. In representatie zit zowel ‘vertegenwoordiging’ als ‘verbeelding of afbeelding’. Vaak worden die termen dan ook door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld als men het heeft over een evenwichtige representatie van vrouwen en mannen. Hierbij wordt zowel de vertegenwoordiging van vrouwen/mannen in de media (hoeveel vrouwen/mannen in welke programma’s en met welke functies) … Lees verder Representatie

Taalgebruik

Een genuanceerd taalgebruik is cruciaal als je een brede groep wil aanspreken. We willen iedereen het gevoel geven dat hij of zij welkom is. Weet dus heel goed welk effect je woorden teweegbrengen. Deze woordenlijst kan je helpen om begrippen te duiden en zo je woorden zo precies mogelijk te kiezen. Sommige termen komen nog … Lees verder Taalgebruik