(Terreur)aanslag

Een aanslag Een aanslag is een onverwachte aanval, die gericht is tegen de staat (of zijn vertegenwoordigers), de maatschappij of tegen een belangrijk persoon. De aanval hoeft daarom niet fysiek tegen de staat (bijvoorbeeld politiemensen) gericht te zijn. Een aanval tegen een groep burgers kan ook een aanslag zijn, als de bedoeling ervan is om … Lees verder (Terreur)aanslag

Woke

(letterlijke betekenis: wakker) Met het woord 'woke' doelt men op het bewustzijn/alert zijn van maatschappelijke veranderingen, tendensen en ongelijkheden die aanwezig zijn in de samenleving. Het woord krijgt meer en meer een negatieve connotatie. Er wordt vaak gesproken over de 'woke-beweging', maar er bestaat geen specifieke groep die specifiek de 'woke'-thema's voorop zet. De term … Lees verder Woke

Mensen van kleur

‘Mensen van kleur’ is een term die je kan gebruiken om mensen te omschrijven bij wie huidskleur een bepalende factor is in hun ervaringen en identiteitsvorming. De term is een omschrijving voor een groep met een gelijkaardige sociale factor. Sommige identiteitskenmerken omschrijven we in het Nederlands vaker op deze manier. Denk bijvoorbeeld aan ‘mensen van … Lees verder Mensen van kleur

Genderneutrale functietitels

De VRT streeft ernaar genderneutrale functieaanduidingen te gebruiken. Daarbij gelden de volgende aanbevelingen: Gebruik in personeelsadvertenties bij voorkeur genderneutrale woorden, die niet uitsluitend mannelijk of vrouwelijk zijn. Neutraal zijn: anchor / ankerautoriteitchefcollegacrackdeskundigedjhulpkennerkracht-kundigeleidinggevende-mensen-personeeltalenttopfiguurtopperverantwoordelijkewerkkracht Dergelijke neutrale woorden kan je combineren met een werkdomein of gebruiken in een samenstelling. een topper in digitale storytellingeen collega voor de afdeling … Lees verder Genderneutrale functietitels

Diversiteit

De verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep.  De term verwijst naar een situatie waarin meerdere (idealiter alle) groepen binnen een bepaalde omgeving voorkomen. Het huidige gebruik van de term benadrukt vooral de acceptatie van en het respect voor culturele verschillen, en de … Lees verder Diversiteit

Discriminatie

Discriminatie: een onderscheid maken in de behandeling van personen wegens een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie); of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat wegens bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indirecte discriminatie). Het is ook een precies omschreven juridisch … Lees verder Discriminatie

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Seksisme

Discriminatie op basis van geslacht, een geheel van overtuigingen over de geslachten en over de relatie tussen de geslachten. In die overtuiging bestaat er een objectieve hiërarchische verhouding tussen beide geslachten en die verhouding wordt ook wenselijk geacht. Ook: een handeling die is gebaseerd op een ongerechtvaardigd onderscheid tussen de geslachten en die nadelige gevolgen … Lees verder Seksisme

Heteronormativiteit

De overtuiging dat heteroseksualiteit de ‘normale’ seksuele geaardheid is en dat het huwelijk en seksuele relaties het meest gepast zijn of uitsluitend horen plaats te vinden tussen mensen van een verschillend geslacht. Er bestaat een heel spectrum aan geaardheden en genders. Seksuele aantrekking en genderidentiteit zijn verschillende zaken. Meer informatie over deze spectrums op genderkoek.be … Lees verder Heteronormativiteit

Rolpatronen

Rolpatronen: aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender). Kan ook toegepast worden voor ouderen. Roldoorkruisend, roldoorbrekend: tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Kan ook worden toegepast voor andere groepen, bv. ouderen.

Inclusie

Inclusie: iedereen - ouderen, personen met een handicap en dergelijke - als volwaardige burgers opnemen in een samenleving, met respect en waardering voor ieders behoeften en competenties, algemeen waar kan, aangepast waar nodig, door barrières weg te nemen of te verkleinen. Inclusief (zoals gebruikt in de beheersovereenkomst van de VRT): de verschillende sociaal-demografische groepen bereiken door … Lees verder Inclusie

Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden ('meervoudige discriminatie') en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar maakt. In het intersectioneel denken leren we kijken naar hoe al deze verschillende dimensies op elkaar inspelen. Kruispuntdenken stelt dat wij mensen geen maatschappelijk vrij-zwevende subjecten zijn, maar allen een maatschappelijke positie toegewezen krijgen aan de … Lees verder Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Superdiversiteit

Geeft weer wat de VRT bedoelt met diversiteit, kijken vanuit een multidimensionaal perspectief, d.w.z. niet enkel rekening houden met één aspect, de oorsprong en de versnippering en het grote aantal van oorspronglanden, maar ook met de reden waarom mensen naar ons land komen. Daarin spelen meer dimensies een rol: gender, geaardheid, taal, cultuur, religie, opleidingsniveau, … Lees verder Superdiversiteit

Inclusief

Zoals gebruikt in de beheersovereenkomst van de VRT: de verschillende sociaal-demografische groepen bereiken door in het generalistische aanbod aandacht te hebben voor verschillende mediabehoeften. Het is de bedoeling maximaal mensen en bevolkingsgroepen te verbinden door iedereen aan bod te laten komen op een genuanceerde manier.

Representatie

Representatie: heeft een dubbele betekenis. In representatie zit zowel ‘vertegenwoordiging’ als ‘verbeelding of afbeelding’. Vaak worden die termen dan ook door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld als men het heeft over een evenwichtige representatie van genderidentiteiten. Hierbij wordt zowel de vertegenwoordiging van vrouwen, mannen, non-binaire personen, genderqueer personen of andere genderidentiteiten in de media aangekaart, (bv. hoeveel … Lees verder Representatie