Oudere

Persoon van gevorderde leeftijd, in een latere levensfase, waarin hij of zij niet meer hoeft te werken voor de kost. Er is geen duidelijke definitie, want leeftijd is niet het juiste criterium om te bepalen of iemand al dan niet een oudere is. De Vlaamse Gemeenschap definieert een oudere als een persoon die 60 jaar … Lees verder Oudere

Oudere werknemer

Een werknemer ouder dan 55 voor wie een werkgever een lastenverlaging kan krijgen, d.w.z. een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers, de zogenoemde doelgroepvermindering.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Rolpatronen

Rolpatronen: aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender). Kan ook toegepast worden voor ouderen. Roldoorkruisend, roldoorbrekend: tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Kan ook worden toegepast voor andere groepen, bv. ouderen.

Oudjes

  Bejaarden: alleen geschikt voor hoogbejaarden. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog aan het werk. Derde leeftijd: de term dateert uit een tijd dat mensen gemiddeld nog niet ze oud werden. Nu zou er al zoiets als een vierde leeftijd bestaan. Beter niet iedereen onder één noemer brengen, want de verschillen tussen al … Lees verder Oudjes