Validisme

Kort: structurele uitsluiting van personen met een handicap. *noot: sommigen beschouwen de term 'valide', om over handicap te spreken, als verouderd. Maar de term komt steeds meer voor binnen enkele onderzoeksdomeinen. Validisme (Engels: ableism) is de term voor discriminatie, stigmatisering en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische … Lees verder Validisme

Universal Design – Design for All

Universal Design/Design for All: of ‘ontwerpen voor iedereen’ is kortweg de dagelijkse dingen om ons heen (producten, diensten, gebouwen) gebruiksvriendelijk (flexibel, eenvoudig, verstaanbaar) en toegankelijk ontwerpen voor een zo groot mogelijke groep van gebruikers. Het overstijgt zo de categoriale aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals exclusieve voorzieningen voor rolstoelgebruikers.

Integrale toegankelijkheid

(integrale) Toegankelijkheid: het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dat op een onafhankelijke (dus zonder hulp) en gelijkwaardige manier. De realisatie van een toegankelijke leefomgeving vertrekt vanuit het principe ‘ontwerpen voor iedereen’ (= universal design).

Beperking, Handicap

Beperking: verzamelnaam voor een groot aantal verschillende functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen. Mensen kunnen een beperking hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke stoornis, medische omstandigheden of een psychische aandoening. Deze stoornissen, omstandigheden of aandoeningen kunnen blijvend of tijdelijk zijn. Heb je een fysieke beperking, dan ben je misschien … Lees verder Beperking, Handicap

Redelijke aanpassing

Redelijke aanpassing: maatregel om tegemoet te komen aan personen met een handicap om de beperkingen van de omgeving zo veel mogelijk te ondervangen. Het ontbreken van ‘redelijke aanpassingen’ kan door de rechter geïnterpreteerd worden als discriminatie. Ook een juridische term. (integrale) Toegankelijkheid: het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar … Lees verder Redelijke aanpassing

ASS (Autismespectrumstoornis)

ASS: De afkorting van autismespectrumstoornis, synoniem voor autisme. Mensen met een ASS hebben een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven. De gevolgen hiervan op gedrag kunnen zeer uiteenlopend zijn (vandaar de term ‘spectrum’), maar zijn soms opvallend voor 'neurotypische' mensen, of mensen zonder autisme. De vaakst voorkomende verschillen situeren zich enerzijds in … Lees verder ASS (Autismespectrumstoornis)

Dwerggroei

Dwerggroei is een neutrale medische term, maar mensen met een groeistoornis duiden we aan als ‘kleine mensen’ (NL) of ‘mensen met (een) kleine gestalte’ (BE).  Dwerg: wordt als beledigend ervaren. VVMKG is de Vlaamse vereniging voor ‘mensen met kleine gestalte’. In Nederland spreken ze van ‘kleine mensen’.

Syndroom van Down, downsyndroom, down

Gebruik om iemand te benoemen mensen met down(syndroom). Mensen met het syndroom van Down hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor ze meestal herkenbaar zijn. De kinderen ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er is evenwel een grote variatie in wat ze kunnen bereiken. Soms hebben mensen met down de uiterlijke kenmerken, … Lees verder Syndroom van Down, downsyndroom, down

Doven

dovenMensen met een auditieve beperking die onvoldoende auditieve input hebben om zonder hulpmiddel spraak te kunnen verstaan. Om spraak te kunnen verstaan, kunnen zij niet geholpen worden met gewone hoorapparaten, maar zijn zij aangewezen op één of twee CI’s (Cochleair Implantaat). geïmplanteerde dovenMensen die doof zijn en één of twee CI’s hebben. gebarentalige dovenMensen die … Lees verder Doven

Schrijftolk, gebarentolk

Schrijftolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken taal simultaan om te zetten in tekst. De dove persoon leest de tekst af van een scherm en kan zo de mondelinge uiteenzetting rechtstreeks volgen. Gebarentolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken … Lees verder Schrijftolk, gebarentolk

Totale communicatie, VGT, NmG

Totale communicatie: een begrip dat oorspronkelijk uit de dovenwereld komt. Alle middelen die kunnen bijdragen aan de communicatie tussen een horende en een dove persoon worden aangewend. Naast spreken, schrijven en tekenen kunnen ook Nederlands met gebaren, gebarentaal, expressie en mimiek worden gebruikt. Bij uitbreiding: het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen als … Lees verder Totale communicatie, VGT, NmG

Mindervalide

Gehandicapten: beter mensen met een handicap (of beperking). De handicap of beperking is slechts één aspect van hun identiteit. Vereng hen daar niet toe. Invaliden: enkel nog voor de technische term ‘invaliditeit’ en de uitkeringen van de Sociale Zekerheid die daarbij horen. Beter: personen met een beperking of een handicap. Mindervaliden: verouderd, deze persoon is … Lees verder Mindervalide